Política de privacitat
ORVIS360, SL garantitza la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). La visita a aquesta plana web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant, durant la visita és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat d’ORVIS360, SL i seran utilitzades amb la finalitat de respondre a la sol·licitut realitzada per part seva i enviar la informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. Al enviar-nos un formulari, vosté està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfeta la finalitat per la que foren recabades.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ORVIS360, S.L, amb domicili a l’Avinguda de l’Estació, 62, 17300 de Blanes (Girona) o a l’adreça de correu electrònic info@orvis360.com, incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu D.N.I., o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vosté podrà preguntar a ORVIS360 SL si aquesta empresa està tractant les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas de que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservades per ORVIS360, SL per l’exercici o la defensa dels seus drets.
  • Dret a oposar-se al tractament: ORVIS360, SL deixarà de tractar les dades en la manera que vosté inidiqui, tret que per motius legítims imperiosos o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions que s’hagin de seguir.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas de que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, ORVIS360, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades.
Posibilitat de retirar el consentiment: En el cas de que s’hagi atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, vosté té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que aixó afecti a la licitut basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en que ORVIS360, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que escaigui, essent l’Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el cas d’Espanya.
La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pel que eren sol·licitades.
Vosté té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.
Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre foro, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del Web.
Tornar